Správa nemovitostí REAL s.r.o. nabízí komplexní služby, s působností v celé ČR, pro české i zahraniční klienty, kteří potřebují transparentním a nejvýhodnějším způsobem prodat svůj majetek, a to je formou dražby.

Základní informace

Provádění veřejných dražeb je poměrně složitý proces, při kterém je třeba dostatečných organizačních, ekonomických, právních a řady dalších odborných znalostí.

Veškeré poradenství s dražbou související je však zdarma.

Samozřejmostí je naprostá diskrétnost, ochrana zájmů klienta a příslušných informací.

V případě Vašeho zájmu o prodej majetku veřejnou dražbou je první podmínkou sepsání ,,Smlouvy o provedení dražby“.

Provize za zprostředkování

Specializujeme se na provádění veřejných dražeb. Výkon činnosti dražebníka je novou podnikatelskou činností, která se provádí za odměnu a proto nabízíme za zprostředkování dobrovolných dražeb provizi a to podle individuálního případu.

Obecně o dražbách

Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách ve znění novel, upravuje veřejné dražby dobrovolné a nedobrovolné.

Ve veřejných dražbách dobrovolných dává možnost vlastníkům, likvidátorům a správcům konkursních podstat, aby touto transparentní zákonnou cestou dosáhli zpeněžení svého majetku.

Prostřednictvím veřejných dražeb nedobrovolných může věřitel uspokojit své pohledávky mimosoudní cestou z majetku dlužníků. Touto cestou je možno prodat majetek, který je zastaven, například zajištěn u nemovitostí zástavním právem, a to jak majetek dlužníka, tak i osoby, která zajišťovala zástavním právem svůj majetek pro jiného dlužníka.

Dražit lze nyní jak věci movité tak věci nemovité s tím, že vlastnictví k předmětu dražby přechází z původního vlastníka na vydražitele příklepem licitátora za podmínky, že je zaplacena cena.

Náklady dražby jsou hrazeny až z jejího výtěžku. Odměna dražebníka je sjednávána individuálně a je limitována jen u konkursů, kde může být dohodnuta cena maximálně 10% z ceny dosažené vydražením. Zálohujeme veškeré náklady spojené s dražbou s ohledem na častý nedostatek finančních prostředků u konkursních správců i likvidátorů. Jedná se například o náklady za znalecký posudek, zveřejnění v tisku i na centrální adrese, tvorby základní dokumentace, informačního memoranda, přímé oslovení potenciálních zájemců, prohlídky, jednání s investory apod..

Dobrovolné dražby

V tomto případě jde o veřejné dražby prováděné zpravidla na návrh vlastníka, případně likvidátora a správce konkursní podstaty.

Dobrovolné dražby budou využívány zejména v souvislosti se zákonem o konkursu a vyrovnání, kde je stanoveno, že konkursní podstatu lze zpeněžit veřejnou dražbou nebo prodejem mimo dražbu. V zájmu konkursních věřitelů je, aby konkursní podstata byla zpeněžena maximálně výhodně a z tohoto důvodu je vhodné postupovat právě cestou veřejné dražby.

Předmětem dobrovolné dražby může být movitá i nemovitá věc, případně i podnik nebo jeho organizační složka, převoditelná majetková práva s výjimkou práv z duševního vlastnictví a soubor věcí anebo práv.

Realizací dobrovolné dražby (přechodem vlastnictví) nezanikají věcná břemena ani zástavní práva na předmětu dražby váznoucí, s výjimkou zástavních práv k věcem v konkursní podstatě, u nichž bylo uplatněno právo na oddělené uspokojení.

Vlastnictví k předmětu dražby přechází k okamžiku příklepu za podmínky, že byla řádně a včas zaplacena vydražená cena.

Nedobrovolné dražby

Jde tu o dražby prováděné bez souhlasu vlastníka, na návrh dražebního věřitele, tj.:

 • zástavního věřitele
 • věřitele pohledávky zajištěné omezením převodu nemovitosti
 • věřitele pohledávky zajištěné zadržovacím právem
 • správce daně
 • správy sociálního zabezpečení nebo
 • zdravotní pojišťovny, jejichž pohledávky jsou přiznány vykonatelným rozsudkem, rozhodčím nálezem nebo notářským zápisem.

Bylo-li zástavní právo k nemovitosti vloženo či zapsáno do katastru nemovitostí před nabytím účinnosti zákona o veřejných dražbách, a učinil-li zástavní věřitel podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o veřejných dražbách čestné prohlášení ve formě notářského zápisu o tom že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku, z níž není plněno, a která je zajištěna tímto zástavním právem, lze na základě těchto skutečností provést nedobrovolnou dražbu. V takovém případě tedy není nutné mít k dispozici exekuční titul.

Věcná břemena přechodem vlastnictví na vydražitele zůstávají nedotčena, z předkupních práv zaniká pouze předkupní právo zřízené smlouvou (to lze uplatnit pouze v průběhu dražby), zákonná i spoluvlastnická předkupní práva působí vůči vydražiteli.

Dále zaniká zástavní právo zajišťující nejstarší přihlášenou pohledávku a všechna zástavní práva z hlediska svého vzniku mladší.

Informativní ceník

Základní informace o nákladových položkách spojených s dražbou a provize:

 • provize dražebníka se pohybuje dle povahy dražby (od 4% až 10%)

náklady:

 • zpracování kompletní agendy dražby
 • poštovné, kolkovné
 • vypracování znaleckých posudků
 • notářské poplatky
 • pronájem dražební místnosti
 • inzerce, reklama
 • náklady na zveřejnění na internetu a centrální adresy
 • náklady na právní služby
 • náklady na cestovné
 • dokumentace předmětu dražby
 • náklady na zajištění prohlídek předmětu dražby
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • odměna dražebníka
 • odměna licitátora
 • odměna ostatních spolupracovníků dražebníka
 • zpracování informačního memoranda
 • jednání s investory
 • náklady spojené s předáním předmětu dražby
 • apod..


Provádění veřejných dražeb je poměrně složitý proces, při kterém je třeba dostatečných organizačních, ekonomických, právních a řady dalších odborných znalostí. V našem týmu je celá řada spolupracovníků, kteří splňují tyto náročné požadavky. Individuální přístup při jednání s konkrétními investory a naprostá diskrétnost patří k našim základním formám jakéhokoliv obchodního jednání.

Jako prodávajícího Vás jistě zaujme jedna z mnoha informací, která může vést k Vašemu rozhodnutí o prodeji dražbou. Touto skutečností například je, že cenou pro výpočet příslušné daně z převodu nemovitostí je cena dosažená vydražením (a ne cena znaleckého posudku) a poplatníkem daně z převodu nemovitostí v tomto případě není prodávající, ale vydražitel.

Naše společnost byla založena v roce 2003 na základě víceletých komplexních zkušeností se správou nemovitostí za účelem zajištění správy, údržby a oprav nemovitostí v Hodoníně.

Jsme spolehlivou společností, která si zakládá na seriózním přístupu ke svým obchodním partnerům.

Zajišťujeme komplexní správu nemovitostí v rozsahu stanoveném ve smlouvě a dle potřeb vlastníků nemovitosti. Správu provádíme v právních úkonech a jednáních jménem majitele na jeho účet na základě plné moci a v praktických činnostech, k nimž plné moci není třeba, jinými slovy provádíme za vlastníky nemovitosti vše potřebné tak, aby byli vlastníci co nejméně obtěžováni, aby byli se stavem a správou  svého majetku spokojeni.

Správa nemovitostí REAL s.r.o.
Plucárna 3560/1
695 01 Hodonín

tel./fax: 776 267 938, 518 351 818
spravanemovitostireal@seznam.cz

IČ: 26906121

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu 184583801/0300

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 43769

Změny v zákoně o službách

chtěli bychom vás informovat o dalších legislativních změnách. Ve Sbírce zákonů vyšla novela č. 104/2015 Sb., kterou se mění Zákon o službách č. 67/2013 Sb. Hlavním obsahem novely je změna v pravidlech pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu. Podrobnosti jsou určeny vyhláškou 269/2015 Sb. která nahrazuje vyhlášku 372/2001 Sb.

Změny jsou platné od vyúčtování roku 2016.

Vytápění

Společenství vlastníků a bytová družstva mají větší volnost v rozdělení nákladů na základní a spotřební složku. Základní složka je rozdělena podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů. Spotřební složka je stanovena na základě odečtů bytových měřidel. Nově je zde dána možnost volby pro základní složku v rozmezí 30 - 50% nákladů (dříve 40 - 50%). Vyšší základní složka je vhodná např. pro bytový dům s větším počtem neobývaných bytů a pronajímaných nebytových prostor. Nižší základní složka by měla motivovat k úsporám tepla.

Další změna nastala v korekcích topných nákladů. V domech, ve kterých jsou osazena bytová měřidla tepla, nesmí rozdíly v nákladech bytu nebo nebytového prostoru na vytápění překročit hodnotu o 20% nižší a hodnotu o 100% vyšší oproti průměrným nákladům na 1m2 započitatelné podlahové plochy. Původní hodnoty byly -40% a + 40%.  Posunutím spodní hranice ztrácí smysl se nechávat vytápět od sousedů. Posunutím horní hranice jsou zase omezeny případy, kdy uživatelé plýtvali teplem s vědomím, že po překročení horního limitu korekce jim teplo nad hranicí limitu platí ostatní. Posunutím uvedených limitů tak dochází ke spravedlivějšímu rozúčtování nákladů na vytápění.

Výroba teplé vody

U teplé vody zůstávají parametry stejné. Základní složka nákladů na teplo pro výrobu teplé vody činí 30% a spotřební složka 70%. Základní složka nákladů na studenou vodu spotřebovanou na výrobu teplé vody činí 0% a spotřební složka 100%.

Pokuty

Dále se mění výše pokuty při prodlení s plněním povinností dle zákona č. 67/2013 Sb.  Nově je pokuta stanovena na max. 50 Kč/den (původně 100 Kč/den). Pokuty mohou být uplatněny například v případě prodlení uživatelů bytů a nebytových prostor s pravidelnými měsíčními platbami, nehlášením rozhodných změn pro vyúčtování, prodlení společenství nebo družstva s vyúčtováním apod.

Měřidla

Nově je rovněž lépe vymahatelná instalace, servis a odečítání bytových měřidel. Neumožní-li totiž uživatel bytu nebo nebytového prostoru instalaci měřidel, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto uživatele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů, připadajících na 1m2 podlahové plochy (teplá voda), resp. započitatelné podlahové plochy (vytápění) všech bytů a nebytových prostor.

Možnost volby mají tedy bytová družstva a společenství vlastníků ve stanovení poměru základní a spotřební složky pro vytápění. Ostatní změny platí automaticky.

© 2023
Správa nemovitostí REAL s.r.o.
i-servis.cz